Egyházak listája

Baptista egyház

Tudnivalók: A kétezer éves keresztyénség törzsén a reformációval egy időben jött létre az a bibliai alapelveket követő evangéliumi ébredési mozgalom, melynek mai utódai vagyunk. Magyarországra több mint 475 évvel ezelőtt érkezetek Svájcból az első baptista hitelveket valló misszionáriusok, akik közül sokan hitük miatt mártírokká lettek. A népegyházi protestáns hittestvérektől a baptistákat az különbözteti meg, hogy a bibliai hitvalló felnőtt keresztséghez ragaszkodnak, és azt, Jézus példáját követve, vízbe való teljes alámerítéssel gyakorolják. Innen kapták az újszövetségi görög nyelvből eredő nevüket is: baptista = bemerítve keresztelő. Legnagyobb létszámban a baptisták az amerikai kontinensen élnek. A nagyvilágon élő baptisták száma – családtagjaikkal együtt – megközelíti a százmilliót. Hazánkban 150 éve működik szervezett formában a baptista misszió. Jelenleg kettőszázezerre tehető a Kárpát-medence területén élő magyar és más nemzetiségű hitvalló baptisták és hozzátartozóik létszáma.

Tovább az egyház hivatalos honlapjához

Golgota Keresztény Gyülekezet

Tudnivalók: Golgota Keresztény Gyülekezet Hisszük, hogy a Biblia Isten Igéje, melynek központi üzenete Isten szeretete és kegyelme. Az első Golgota Gyülekezet 1970-ben Amerikában, Kalifornia államban született meg a hippi mozgalom során. A kezdetekben az vonzotta a hippi fiatalokat a gyülekezetbe, hogy a Bibliát érthetően, egyszerű tanították, imádattal teli dicsőítés hangzott, és a központi üzenet a kegyelem volt, miszerint egydül Isten kegyelme által lehet üdvösségünk, Jézus kereszthalála által. Golgota Gyülekezet Magyarországon 1991-ben plántálódott először. Szeretnénk az első Golgoták nyomdaiban járni. Gyülekezeti modellünket az Apostolok Cselekedeteinek 2. fejezének 42. verse adja, amelyben azt látjuk, hogy az első keresztények kitartóan részesültek az apostoli tanításban, az egymással való közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Ez a mai gyülekezeteknek is nagyszerű példát mutat. Istentiszteleteink a legtöbb Golgota Gyülekezetben két nyelven (angolul és magyarul) hangzanak el. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné megismerni Jézust, és szeretne növekedni Isten kegyelmében. Golgota Keresztény Gyülekezet

Tovább az egyház hivatalos honlapjához

Hetednapi Adventista Egyház

Tudnivalók: A hetednapi adventisták olyan keresztények, akik Jézus Krisztusra és a Bibliára alapozzák hitüket. Az egyház minden hitelve megtalálható a Szentírásban. Legfőképpen hisznek a hit általi megigazulásban Jézus Krisztus által. Szombatot ünneplő és Jézus közeli visszajövetelét váró protestáns közösség. Magyarországon több mint 130 éve van jelen 1863-ben alakult. A folyamatos bibliatanulás mellett a próféciák értelmezése is jellegzetessége. Hitéletükben hangsúlyt helyeznek a közösségre, a gyermekek oktatására, és az egészséges életmódra. A \"Hetednapi\" szó utalás a szombatra, ami a hét hetedik napjára. Mivel a Bibliában nincs utasítás a nyugalomnap megváltoztatására és Jézus is szombatot ünnepelt, a hetednapi adventisták továbbra is ezen a napon tartják istentiszteletüket. Az \"Adventista\" szó utalás Jézus Krisztus második eljövetelére, ami az emberiség legnagyobb reménysége. Ez csak azért lehetséges, mert Jézus bűntelen életet élt, amikor itt járt a földön és önmagát adta áldozatul, maghalt, majd miután feltámadt,a mennybe ment. Hiszik, hogy az örök élet a Krisztusba vetett hit által kezdődik. Hiszik Jézus közeli visszajövetelét, amikor megszünteti a betegséget, a halált és a bűnt, és újjáteremti a világot.

Tovább az egyház hivatalos honlapjához

Metodista egyház

Tudnivalók: A Metodista Egyház (UMC, EMK) vallást tesz az Istenbe vetett történelmi keresztyén hit mellett. Vallja, hogy Isten Jézus Krisztusban emberré lett a megváltásunkért, és a Szentlélek által nem szűnik meg munkálkodni az emberiség történelmében. A kegyelem szövetségében élve Jézus Krisztus uralma alatt részesülünk Isten eljövendő országának első gyümölcseiben, és reménységgel imádkozunk azért, hogy ez mind a földön, mind a mennyben, teljes mértékben megvalósuljon.

Tovább az egyház hivatalos honlapjához

Református Egyház

Tudnivalók: Mi reformátusok a biblia naponkénti olvasásán túl, valamint az imádkozás rendszeressége mellett megkívánjuk a közösség ápolását is, mert hisszük, hogy egy jó közösségnek, nem csak megtartó, de gyógyító ereje is van! A felnőtt keresztség mellett gyakoroljuk a gyermekkeresztség intézményét is. Nem bemerítéssel keresztelünk. Az úrvacsora a másik sákramentumunk, melyet két szín alatt veszünk, de valljuk, hogy a kenyér, és a bor csak jelképe Krisztus testének és vérének! Az egyénnek meghagyjuk a felelősségét, hogy bizonyos dolgokban ő maga döntsön: eszik e húst, fogyaszt-e alkoholt, stb. Ugyanakkor tudniuk kell, hogy nem minden van a hasznukra! Az egyetemes papság elvét valljuk, egyházunkat az egyenlőség elve és a presbiter zsinati elv szerint irányítjuk, vagyis az alsó, és a legfelső szinteken is testületek révén. Hitvallásaink a Heidelbergi Káté, valamint a II. helvét hitvallás. Hisszük a Szentháromságot, Jézus Krisztus kettős természetét, valamint töretlen hittel várjuk az Ő másodszori visszajövetelét! Ezen hitvallási iratok igazítanak el bennünket a teológiai kérdésekben. Nem hitvallási kérdésekben azonban lehetőség van saját vélemény kialakítására is. Kálvin János és Zwingli Ulrich reformátorok halála után a követőik munkássága révén, de hisszük a Mindenható Isten akaratából is jött létre a megreformált hitű egyház, melyet Európán kívül presbiterianus egyháznak is neveznek. Hazánkban a második legnagyobb felekezet a mienk.

Tovább az egyház hivatalos honlapjához